Staffs and Faculties

Mr. JUGAL KUMAR SARKAR
Mr. B.C Mazumdar
Mr. K.P Mishra
Mr.D.K Singh
Mr. C.S Singh
Mr. N.K Singh
Mr. Mukesh Kumar Singh
Mrs. Punam Singh
Miss Ranjana Kumari
Mrs. Satpal Kaur
Mrs. Jayanti Goswami
Ashish Banerjee
Mrs Reena
Mr. Omprakash
Mr. Sunil Rawani
Mrs. Sunita Singh
Mr. Sandip mazumdar
Miss. Swarna Das
Mrs. Pampa Khilari
Mr.Sanjeet Choudhury
Mr. V.P Singh
Mr.Subrata Sircar
Mrs. Hema Sahana
Mrs. Lakhsmi Ghosh
Mr. Kaushal Kumar
Mr. Sumit Keshri
Mr. Jivan Kumar
Mr. Ashok Kumar Pandey
Seema Jha
Mr. Saket Singh
Mr. U.K Sinha
Mr. Devesh Bose
Mr. Surjeet Singh
Mr. Sourav Banerjee
Mr. Bishwanath Pandey
Mr. Tarapada Mahato
Mr. Mangal Hari
Mrs. Kalawati Hari
Mr. Tirpan Yadav
Mr. Ramjanam
Mr. Shiv Charan
Bula Bose
Shahnaj
Rina Kumari Singh
Ranjana Gupta Dey
Dinesh Thakur
Gaurav Srivastava
Gopi Srivastava
Sarita Kumari
Sumit Sinha
Amit Kumar Singh
Shiv Charan Mahato
Geeta Hari